Economista també rima amb anarquista - Setmanari Directa nº 197

Reproducimos a continuación la entrevista que realizó a un miembro del ICEA el periódico "Setmanari Directa" en su número 197, de 22 de septiembre de 2010. Transcribimos la entrevista en catalán y castellano a continuación. La versión publicada en el periódico puede descargarse en formato PDF desde aquí.


[CATALÀ]

 

Economista també rima amb anarquista


Lluís Rodríguez Algans és economista, militant de la CNT de Barcelona i membre de l’Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió (ICEA). Gràcies al treball intens i rigorós de la gent que en forma part, aquesta entitat –creada només fa un parell d’anys– ja s’ha convertit en un dels punts de referència de l’economia crítica de l’Estat espanyol.

 

 

 

Jordi Garcia

entrevista @ setmanaridirecta.info


Tradicionalment, el pensament anarquista s’ha centrat poc en l’economia. Quines són les principals contribucions de l’anarquisme al pensament econòmic?


Com dius, l’anarquisme s’ha centrat poc en economia i ha desenvolupat molt millor els aspectes filosòfics i sociològics de crítica al poder i a l’autoritat, de qüestionament de la funció de l’Estat, etc. Altres corrents de pensament com el marxisme, tradicionalment, s’han enfocat a analitzar el funcionament de l’economia capitalista de forma molt solvent. Tot això, però, convé matisar-ho, ja que, dins la història del pensament, existeix la tendència d’etiquetar les posicions per reforçar els corrents de pensament, tot i que aquest procés no és lineal ni té una coherència interna absoluta. Per posar un exemple, les aportacions teòriques de Paul Baran i les empíriques d’autors radicals americans més contemporanis en relació a què és treball productiu i improductiu –per tant, útil socialment– trenquen amb la posició marxista clàssica del tema. Aquests raonaments s’adscriuen al corrent (neo)marxista, però teòricament connecten més amb autors anarquistes, anarcosindicalistes o institucionalistes anteriors com Cornélissen o Veblen. Dit això, sí que crec que l’anarquisme i l’anarcosindicalisme han fet aportacions importants al debat de com organitzar l’economia i la societat de forma autogestionària i de la forma d’arribar-hi, amb autors com Kropotkin, Pierre Besnard, Christian Cornélissen, Rudolf Rocker, Isaac Puente, Abad de Santillan, Gaston Leval, Abraham Guillén, i més recentment, Michael Albert i Robin Hahnel.


-

L’anarquisme i l’anarcosindicalisme han fet aportacions importants al debat de com organitzar l’economia i la societat de forma autogestionària”

-


En aquest sentit, l’estudi de les col·lectivitzacions llibertàries del 36 deu ser una font important per reflexionar sobre com autogestionar l’economia...


Les col·lectivitzacions van demostrar que la gestió econòmica assembleària del treball és possible i viable a gran escala. També es va comprovar que la llibertat d’experimentació implica una riquesa d’experiències, com per exemple la que va tenir lloc a la ciutat d’Alcoi, amb una gestió anarcosindicalista tant al camp com a la indústria; l’experiència important de les col·lectivitzacions industrials de caire socialista llibertari a Catalunya, o l’experiència de les col·lectivitzacions agràries de caire comunista llibertari a l’Aragó. Com a resultat, també es va aconseguir millorar les condicions de treball i de vida en general, tot i la conjuntura de guerra. En definitiva, es va demostrar que l’autogestió generalitzada és possible.


No tot devien ser flors i violes...


Segurament, hauria calgut més temps per consolidar aquestes conquestes, poder accedir a les primeres matèries necessàries i consolidar la demanda de forma estable. Cal tenir en compte la

magnitud del que es va posar en marxa: calia reestructurar l’activitat econòmica, transformar la indústria i dirigir-la cap a les necessitats de la guerra, substituir importacions i dirigir alguns sectors enfocats a l’exportació cap a la demanda interna. En aquesta línia, hauria calgut tenir temps per treballar la coordinació econòmica llibertària. La classe treballadora anarcosindicalista va demostrar que podia fer-ho, malgrat les dificultats i les limitacions que es van presentar. L’experiència també va deixar exemples d’egoisme d’empresa que s’han reproduït en altres èpoques, com a la Iugoslàvia comunista. És evident que el bloc soviètic mai no va deixar enrere la societat de classes ni l’explotació econòmica i va substituir la classe capitalista per la burocràtica, per tant, malgrat les insuficiències, aquesta experiència va ser molt més profunda.


A vegades, fa l’efecte que l’anarquisme va aturar el seu rellotge el 1936. Quins punts de referència més actuals ens ofereix?


Cal dir que, durant la transició i, sobretot, a Catalunya, l’anarquisme va ser un moviment social molt important. Així mateix, moviments socials més propers en el temps han recollit la filosofia de funcionament anarquista –encara que no es reconeguin explícitament com a tals– i fins i tot han desenvolupat algun dels seus objectius, com pot ser el moviment okupa o l’antimilitarista. Dit això, crec que les referències actuals són principalment les organitzacions i entitats que conformen el moviment llibertari. Cal parlar, doncs, de la centenària CNT, la branca laboral i econòmica de l’anarquisme, que encara avui desenvolupa una lluita important per consolidar un model sindical diferent del de la resta de sindicats, basat en l’assemblearisme i l’acció directa. La CNT, des de la perspectiva dels sindicats, representa el sindicalisme revolucionari. Per altra banda, trobem organitzacions de caire específicament anarquista com pot ser la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), que actua en un àmbit social i cultural, o la Federació d’Estudiants Llibertaris (FEL), que ho fa en el context estudiantil. Cal destacar, també, el renovat moviment d’ateneus llibertaris i centres d’estudis, dins el qual ens incloem l’ICEA, com a eines de projecció cultural, analítica i propositiva.


En el mateix nom de la vostra entitat, Institut de Ciències Econòmiques i de l’Autogestió (ICEA), atribuïu a l’economia la categoria de ciència. Però l’estrepitosa falta de predicció de la crisi actual per part de la immensa majoria d’economistes i investigadors no demostra, precisament, que, més que una ciència hi ha tantes economies com ideologies i que l’economia dominant no és altra cosa que una eina de legitimació de la gent més rica?


D’entrada, crec que l’economia és una ciència social, no una ciència exacta o matemàtica. I aquí, segurament, discrepo de la majoria d’economistes acadèmics. Dit això, sí que crec que l’economia dominant és una eina de legitimació dels rics tot i que, d’ella, almenys en algunes branques més aplicades o d’empresa, se’n poden extreure anàlisis útils. Això no treu que, almenys des de l’ICEA, utilitzem paradigmes d’economia política radical, és a dir, d’anàlisi del capitalisme anant a l’arrel. A qualsevol que vulgui transformar la societat, li interessa analitzar el sistema amb les millors eines possibles; sabem que l’economia burgesa no les subministra, però sempre se’n pot aprofitar alguna cosa. Respecte a la falta de predicció, ho és, en part, per la forma dominant d’analitzar l’economia, no massa útil per analitzar tendències i punts d’inflexió, i en part, senzillament perquè s’ha mirat cap a un altre costat per no voler dir en públic el que era evident que passaria.


-

Els motius pels quals no hi ha una explosió d’ocupació d’empreses com en altres èpoques són variats, però un d’important és la debilitat del sindicalisme de classe”

-


Manteniu contactes amb altres sectors de l’economia crítica?


Els membres de l’ICEA que som economistes ens hem conegut i continuem participant en el moviment d’economia crítica a l’Estat espanyol. Esperem que aquesta col·laboració es tradueixi en activitats conjuntes tal com s’estan impulsant i, sobretot, a aportar el nostre punt de vista de l’economia i la societat, així com del que creiem que ha de ser una economia i una societat diferents.


Penses que una economia tan complexa com l’actual es pot planificar? No seria més factible recórrer al mercat com a instrument de coordinació espontània entre l’oferta i la demanda?


En la meva opinió, la pregunta que ens hauríem de fer és com hauríem d’estructurar una economia i una societat llibertàries perquè no hi hagi la possibilitat de tornar enrere al capitalisme. A partir d’aquí, crec que s’hauria d’establir un sistema de planificació social de manera que les necessitats de consum guiessin la producció i tractant d’evitar institucions econòmiques que permetessin mantenir o reproduir els esquemes capitalistes. El mercat és anterior al capitalisme i pot ser útil per processos d’intercanvi o de redistribució de productes, un cop feta una primera assignació. D’altra banda, entenc que els mecanismes de competència entre empreses suposen un pilar fonamental del capitalisme, tot i que caldria veure si poden tenir alguna utilitat en un context autogestionari d’alguna indústria concreta. En casos històrics de socialisme de mercat com Iugoslàvia, els resultats en aquest sentit no van ser massa satisfactoris, ja que se sostenia l’estructura de classes i l’Estat, juntament amb un mercat de treball, atur, pobresa i –consegüentment– polarització de rendes.


Quines són les propostes anarquistes davant la crisi econòmica actual?


Si parlem d’una posició anarquista, sens dubte, seria tractar d’eliminar l’estructura social i econòmica actual per substituir-la per una altra basada en la satisfacció de les necessitats, la solidaritat i el suport mutu i que, per tant, sigui molt més eficient i justa. Ara bé, si estem d’acord que això no és possible a curt termini, nosaltres estem treballant per fer propostes que puguin servir com a programa i eina d’actuació. Evidentment, quan fem aquestes propostes, pensem en agents vinculats amb el sindicalisme de classe i anarquista, així com en organitzacions socials i anarquistes. Creiem que, si no és possible eliminar el capitalisme a curt termini, almenys cal fer propostes dirigides a aconseguir la gestió de l’economia i la societat per part de la classe treballadora, com a forma d’anar canviant la correlació de forces. En aquesta línia, podem enquadrar mesures en termes de reformistes, progressives i transformadores. Les mesures reformistes es plantejarien amb l’objectiu de dotar la classe treballadora d’un escut social davant la crisi alhora que pretenen evidenciar la posició de classe de l’Estat en no aplicar-les. En aquest tipus de propostes, hi entrarien les polítiques econòmiques d’inversió pública, una reforma fiscal que incrementés els impostos a les empreses i als rics, les polítiques laborals passives de subsidis... Les mesures progressives tindrien l’objectiu de reforçar el control sindical de classe i anarquista de les relacions econòmiques i laborals. Un exemple seria el control sindical de l’oferta laboral per part d’aquestes organitzacions. Per últim, les mesures que anomenem transformadores buscarien la substitució de la gestió privada per la gestió obrera i social, prenent com a exemple la recuperació i cooperativització d’empreses.


Fins ara, sembla que s’estan donant pocs casos de recuperació i cooperativització d’empreses, si comparem les xifres amb les de la crisi industrial dels 80...


Efectivament, s’ha de fer un treball important en aquesta línia. Avui dia, no existeix el costum d’afrontar processos col·lectius en el món laboral, no només cooperatives, sinó tampoc seccions sindicals. Quan es planteja la recuperació d’empreses, s’ha de tenir en compte la importància de l’afiliació i la pràctica sindical prèvies. Voler cooperativitzar una empresa en funcionament sense una tradició de lluita sindical és un salt al buit massa gran i amb moltes possibilitats de fracàs. Penso que la praxi sindical ensenya a organitzar-se col·lectivament, a establir plataformes reivindicatives i a abordar els problemes col·lectius de forma que s’impliquin el màxim nombre de treballadors possible. A més, normalment, les seccions sindicals analitzen la informació de l’empresa i el sector econòmic, juntament amb estudis de mercat, per –en cas de conflicte laboral– estudiar els competidors i clients. Aquesta informació i praxi serveix eventualment per apoderar-se dels mitjans de producció i gestionar una empresa cooperativitzada. Els motius pels quals no hi ha una explosió d’ocupació d’empreses com en altres èpoques són variats, però un d’important és la debilitat del sindicalisme de classe. Ara bé, entenc que això no invalida la necessitat de potenciar aquesta línia d’actuació.


-

Cal donar suport a la vaga del 29 perquè, si fracassa, no hi sortiran perdent CCOO i UGT, ja prou desacreditades, sinó sobretot els treballadors, que patiran les mesures més dures d’ajust”

-


Què hem de fer el dimecres que ve, 29 de setembre?


Des de l’ICEA, creiem que cal donar suport a qualsevol mobilització que intenti evitar que la crisi la pagui la classe treballadora. Personalment, penso que cal fer vaga des d’una perspectiva crítica amb el sindicalisme oficial. Si bé és cert que la vaga és una rentada de cara pel sindicalisme institucionalitzat, cal donar-li suport perquè, si fracassa, no hi sortiran perdent CCOO i UGT, ja prou desacreditades, sinó sobretot els treballadors, que patiran les mesures més dures d’ajust. Cal dir, també, que fer vaga no significa quedarse a casa, sinó participar en les mobilitzacions i piquets que s’organitzin. Jo participaré als piquets que organitzi la CNT a Barcelona.


---

Al servei de l’autogestió


L’ICEA és una entitat cultural que es va constituir el març de 2008 amb l’objectiu de desenvolupar activitats de docència i investigació en economia política, ciències socials i autogestió obrera i social. Es basa en els principis anarquistes d’assemblearisme, federalisme, solidaritat i suport mutu. Els seus objectius principals són tres: analitzar l’actual sistema econòmic i social, el capitalisme; fer propostes de política econòmica, laboral i social des d’una perspectiva llibertària i enfocades a anar implantant estructures autogestionàries, i per últim, estudiar les formes econòmiques i socials amb què es pot substituir el capitalisme en clau autogestionària. Encara que es tracta d’una entitat de creació recent, desenvolupa força activitat: un grup d’estudi d’introducció a l’economia, conferències sobre temes com la crisi internacional i el subdesenvolupament, les empreses recuperades a l’Argentina, el canvi climàtic, el cooperativisme i l’anarcosindicalisme, la reforma laboral i de pensions, etc. Així mateix, elabora informes de suport per lluites sindicals i s’encarrega d’un consultori sociolaboral al Diagonal i de la secció d’economia del periòdic Cnt. L’abril passat, va col·laborar en l’organització de les jornades titulades Alternatives al capitalisme, l’autogestió a debat, celebrades en el marc del centenari de la CNT a Barcelona. Entre els seus projectes de futur, vol publicar la segona edició del Cuadernos del ICEA nº1 sobre la crisi econòmica, a més d’informes i documents de treball relacionats amb les privatitzacions i les recuperacions d’empreses. L’ICEA té la seu social a la Federació Local de Sindicats de la CNT de Barcelona, a la plaça del Duc de Medinaceli, 6, entresòl 1a.


[CASTELLANO]

Economista también rima con anarquista


Lluís Rodríguez Algans es economista, militante de la CNT de Barcelona y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA). Gracias al trabajo intenso y riguroso de sus miembros, esta entidad -creada sólo hace un par de años- ya se ha convertido en uno de los puntos de referencia de la economía crítica del Estado español.


Jordi Garcia

entrevista @ setmanaridirecta.info

Tradicionalmente, el pensamiento anarquista se ha centrado poco en la economía. ¿Cuáles son las principales contribuciones del anarquismo al pensamiento económico?


Como dices, el anarquismo se ha centrado poco en economía y ha desarrollado mucho mejor los aspectos filosóficos y sociológicos de crítica al poder y a la autoridad, de cuestionamiento de la función del Estado, etc. Otras corrientes de pensamiento como el marxismo, tradicionalmente, se han enfocado a analizar el funcionamiento de la economía capitalista de forma muy solvente. Todo esto, sin embargo, conviene matizarlo, ya que, dentro de la historia del pensamiento, existe la tendencia de etiquetar las posiciones para reforzar las corrientes de pensamiento, aunque este proceso no sea lineal ni tenga una coherencia interna absoluta. Por poner un ejemplo, las aportaciones teóricas de Paul Baran y las empíricas de autores radicales americanos más contemporáneos en relación al trabajo productivo e improductivo -por lo tanto, útil socialmente- rompen con la posición marxista clásica del tema. Estos razonamientos se adscriben a la corriente (neo)marxista, pero teóricamente conectan más con autores anarquistas, anarcosindicalistas o institucionalistas anteriores como Cornélissen o Veblen. Dicho esto, sí que creo que el anarquismo y el anarcosindicalismo han hecho aportaciones importantes al debate acerca de cómo organizar la economía y la sociedad de forma autogestionaria y acerca de la forma de llegar ella, con autores como Kropotkin, Pierre Besnard, Christian Cornélissen, Rudolf Rocker, Isaac Puente, Abad de Santillan, Gaston Leval, Abraham Guillén, y más recientemente, Michael Albert y Robin Hahnel.


-
"El anarquismo y el anarcosindicalismo han hecho aportaciones importantes al debate de cómo organizar la economía y la sociedad de forma autogestionaria"

-

En este sentido, el estudio de las colectivizaciones libertarias del 36 debe ser una fuente importante para reflexionar sobre cómo autogestionar la economía ...


Las colectivizaciones demostraron que la gestión económica asamblearia del trabajo es posible y viable a gran escala. También se comprobó que la libertad de experimentación implica una riqueza de experiencias, como por ejemplo la que tuvo lugar en la ciudad de Alcoi, con una gestión anarcosindicalista tanto en el campo como en la industria; la experiencia importante de las colectivizaciones industriales de cariz socialista libertario en Cataluña, o la experiencia de las colectivizaciones agrarias de cariz comunista libertario en Aragón. Como resultado, también se consiguió mejorar las condiciones de trabajo y de vida en general, a pesar de la coyuntura de guerra. En definitiva, se demostró que la autogestión generalizada es posible.


No todo debió ser idílico ...


Seguramente habría hecho falta más tiempo para consolidar estas conquistas, poder acceder a las materias primas necesarias y consolidar la demanda de forma estable. Es importante ser conscientes de la magnitud de lo que se puso en marcha: hacía falta reestructurar la actividad económica, transformar la industria y dirigirla hacia las necesidades de la guerra, sustituir importaciones y dirigir algunos sectores enfocados a la exportación hacia la demanda interna. En esta línea, hubiera sido necesario tener tiempo para trabajar la coordinación económica libertaria. La clase trabajadora anarcosindicalista demostró que podía hacerlo, a pesar de las dificultades y las limitaciones que se presentaron. La experiencia también dejó ejemplos de egoísmo de empresa que se han reproducido en otras épocas, como la Yugoslavia comunista. Es evidente que el bloque soviético nunca dejó atrás la sociedad de clases ni la explotación económica y sustituyó la clase capitalista por la burocrática, por lo tanto, a pesar de las insuficiencias, esta experiencia fue mucho más profunda.


A veces, da la sensación de que el anarquismo detuvo su reloj en 1936. ¿Qué puntos de referencia más actuales nos ofrece?


Hay que decir que, durante la transición y, sobre todo, en Cataluña, el anarquismo fue un movimiento social muy importante. Asimismo, movimientos sociales más próximos en el tiempo han recogido la filosofía de funcionamiento anarquista -aunque no se reconozcan explícitamente como tales- e incluso han desarrollado alguno de sus objetivos, como puede ser el movimiento okupa o el antimilitarista. Dicho esto, creo que las referencias actuales son principalmente las organizaciones y entidades que conforman el movimiento libertario. Hay que hablar, pues, de la centenaria CNT, la rama laboral y económica del anarquismo, que todavía hoy desarrolla una lucha importante para consolidar un modelo sindical diferente al del resto de sindicatos, basado en el asamblearismo y la acción directa. La CNT, desde la perspectiva de los sindicatos, representa el sindicalismo revolucionario. Por otra parte, encontramos organizaciones de cariz específicamente anarquista como puede ser la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que actúa en un ámbito social y cultural, o la Federación de Estudiantes Libertarios (FEL), que lo hace en el contexto estudiantil. Hay que destacar, también, el renovado movimiento de ateneos libertarios y centros de estudios, dentro del cual nos incluimos como ICEA, como herramientas de proyección cultural, analítica y propositiva.

En el mismo nombre de vuestra entidad, Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA), asignáis a la economía la categoría de ciencia. Pero ¿la estrepitosa falta de predicción de la crisis actual por parte de la inmensa mayoría de economistas e investigadores no demuestra, precisamente, que, más que una ciencia hay tantas economías como ideologías y que la economía dominante no es otra cosa que una herramienta de legitimación de la gente más rica?


De entrada, creo que la economía es una ciencia social, no una ciencia exacta o matemática. Y aquí, seguramente, discrepo de la mayoría de economistas académicos. Dicho esto, sí que creo que la economía dominante es una herramienta de legitimación de los ricos a pesar de que, de ella, al menos en algunas ramas más aplicadas o de empresa, se puedan extraer análisis útiles. Esto no quita que, al menos desde el ICEA, utilicemos paradigmas de economía política radical, es decir, de análisis del capitalismo yendo a la raíz. A cualquiera que quiera transformar la sociedad, le interesa analizar el sistema con las mejores herramientas posibles; sabemos que la economía burguesa no las suministra, pero siempre se puede aprovechar alguna cosa. Con respecto a la falta de predicción, lo es, en parte, por la forma dominante de analizar la economía, no demasiado útil para analizar tendencias y puntos de inflexión, y en parte, sencillamente porque se ha mirado hacia otro lado para no querer decir en público lo que era evidente que pasaría.


-
"Los motivos por los cuales no hay una explosión de ocupación de empresas como en otras épocas son variados, pero uno importante es la debilidad del sindicalismo de clase"

-

¿Mantenéis contactos con otros sectores de la economía crítica?


Los miembros del ICEA que somos economistas nos hemos conocido y continuamos participando en el movimiento de economía crítica en el Estado español. Esperamos que esta colaboración se traduzca en actividades conjuntas tal como se están impulsando y, sobre todo, poder aportar nuestro punto de vista de la economía y la sociedad, así como de lo que creemos que tiene que ser una economía y una sociedad diferentes.


¿Crees que una economía tan compleja como la actual se puede planificar? ¿No sería más factible recurrir al mercado como instrumento de coordinación espontánea entre la oferta y la demanda?


En mi opinión, la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo tendríamos que estructurar una economía y una sociedad libertarias para que no exista la posibilidad de retroceder al capitalismo. A partir de ahí, creo que se tendría que establecer un sistema de planificación social de manera que las necesidades de consumo guiaran la producción y tratando de evitar instituciones económicas que permitieran mantener o reproducir los esquemas capitalistas. El mercado es anterior al capitalismo y puede ser útil para procesos de intercambio o de redistribución de productos, una vez hecha una primera asignación. Por otra parte, entiendo que los mecanismos de competencia entre empresas suponen un pilar fundamental del capitalismo, aunque habría que ver si pueden tener alguna utilidad en un contexto autogestionario de alguna industria concreta. En casos históricos de socialismo de mercado como Yugoslavia, los resultados en este sentido no fueron demasiado satisfactorios, ya que se sostenía la estructura de clases y el Estado, junto con un mercado de trabajo, desempleo, pobreza y -consiguientemente- polarización de rentas.


¿Cuáles son las propuestas anarquistas ante la crisis económica actual?


Si hablamos de una posición anarquista, sin duda, sería tratar de eliminar la estructura social y económica actual para sustituirla por otra basada en la satisfacción de las necesidades, la solidaridad y el apoyo mutuo y que, por lo tanto, sea mucho más eficiente y justa. Ahora bien, si estamos de acuerdo que esto no es posible a corto plazo, nosotros estamos trabajando para hacer propuestas que puedan servir como programa y herramienta de actuación. Evidentemente, cuando hacemos estas propuestas, pensamos en agentes vinculados con el sindicalismo de clase y anarquista, así como en organizaciones sociales y anarquistas. Creemos que, si no es posible eliminar el capitalismo a corto plazo, al menos hay que hacer propuestas dirigidas a conseguir la gestión de la economía y la sociedad por parte de la clase trabajadora, como forma de ir cambiando la correlación de fuerzas. En esta línea, podemos clasificar nuestras medidas en términos de reformistas, progresivas y transformadoras. Las medidas reformistas se plantearían con el objetivo de dotar la clase trabajadora de un escudo social ante la crisis a la vez que pretenden evidenciar la posición de clase del Estado al no aplicarlas. En este tipo de propuestas, entrarían las políticas económicas de inversión pública, una reforma fiscal que incrementara los impuestos a las empresas y a los ricos, las políticas laborales pasivas de subsidios, etc. Las medidas progresivas tendrían el objetivo de reforzar el control sindical de clase y anarquista en las relaciones económicas y laborales. Un ejemplo sería el control sindical de la oferta laboral por parte de estas organizaciones. Por último, las medidas que llamamos transformadoras buscarían la sustitución de la gestión privada por la gestión obrera y social, tomando como ejemplo la recuperación y cooperativización de empresas.

Hasta ahora, parece que se están dando pocos casos de recuperación y cooperativización de empresas, si comparamos las cifras con las de la crisis industrial de los 80 …


Efectivamente, hay un trabajo importante en esta línea. Hoy en día, no existe la costumbre de afrontar procesos colectivos en el mundo laboral, no sólo cooperativas, sino tampoco secciones sindicales. Cuando se plantea la recuperación de empresas, hay que tener en cuenta la importancia de la afiliación y la práctica sindical previas. Querer cooperativizar una empresa en funcionamiento sin una tradición de lucha sindical es un salto al vacío demasiado grande y con muchas posibilidades de fracaso. Pienso que la praxis sindical enseña a organizarse colectivamente, a establecer plataformas reivindicativas y a abordar los problemas colectivos de forma que se impliquen el máximo número de trabajadores posible. Además, normalmente, las secciones sindicales analizan la información de la empresa y el sector económico, junto con estudios de mercado, para -en caso de conflicto laboral- estudiar los competidores y clientes. Esta información y praxis sirve eventualmente para apoderarse de los medios de producción y gestionar una empresa cooperativizada. Los motivos por los cuales no hay una explosión de ocupación de empresas como en otras épocas son variados, pero uno importante es la debilidad del sindicalismo de clase. Ahora bien, entiendo que eso no invalida la necesidad de potenciar esta línea de actuación.


-
"Hay que dar apoyo a la huelga del 29 porque, si fracasa, no saldrán perdiendo CCOO y UGT, ya bastante desacreditados, sino sobre todo los trabajadores, que sufrirán unas medidas más duras de ajuste"

-

¿Qué tenemos que hacer el próximo miércoles, 29 de septiembre?


Desde el ICEA, creemos que hay que dar apoyo a cualquier movilización que intente evitar que la crisis la pague la clase trabajadora. Personalmente, pienso que hay que hacer huelga desde una perspectiva crítica con el sindicalismo oficial. Si bien es cierto que la huelga es un lavado de cara para el sindicalismo institucionalizado, hay que darle apoyo porque, si fracasa, no saldrán perdiendo CCOO y UGT, ya bastante desacreditados, sino sobre todo los trabajadores, que sufrirán unas medidas más duras de ajuste. Hace falta decir, también, que hacer huelga no significa quedarse en casa, sino participar en las movilizaciones y piquetes que se organicen. Yo participaré en los piquetes que organice la CNT en Barcelona.


---

Al servicio de la autogestión


El ICEA es una entidad cultural que se constituyó en marzo de 2008 con el objetivo de desarrollar actividades de docencia e investigación en economía política, ciencias sociales y autogestión obrera y social. Se basa en los principios anarquistas de asamblearismo, federalismo, solidaridad y apoyo mutuo. Sus objetivos principales son tres: analizar el actual sistema económico y social, el capitalismo; hacer propuestas de política económica, laboral y social desde una perspectiva libertaria y enfocadas a ir implantando estructuras autogestionarias, y por último, estudiar las formas económicas y sociales con las que se puede sustituir el capitalismo en clave autogestionaria. Aunque se trata de una entidad de creación reciente, desarrolla bastante actividad: un grupo de estudio de introducción a la economía, conferencias sobre temas como la crisis internacional y el subdesarrollo, las empresas recuperadas en Argentina, el cambio climático, el cooperativismo y el anarcosindicalismo, la reforma laboral y de pensiones, etc. Asimismo, elabora informes de apoyo para luchas sindicales y se encarga de un consultorio sociolaboral en el periódico Diagonal y de la sección de economía del periódico Cnt. El pasado abril, colaboró en la organización de las jornadas tituladas Alternativas al capitalismo, la autogestión a debate, celebradas en el marco del centenario de la CNT en Barcelona. Entre sus proyectos de futuro, quiere publicar la segunda edición del Cuadernos del ICEA nº1 sobre la crisis económica, además de informes y documentos de trabajo relacionados con las privatizaciones y las recuperaciones de empresas. El ICEA tiene su sede social en la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Barcelona, en la plaza Duc de Medinaceli, 6, entresuelo 1ª.